ناجیت najit   مخفف عبارت زیر است و دارالترجمه ما دارای مترجم ناجیت هست و ترجمه های شما رو برای امریکا و کانادا در اسرع وقت با مهر ناجیت ترجمه می نماید.

National Association of Judiciary Interpreters and Translators

دفتر ما علاوه بر ترجمه رسمی با مهر ناتی (NAATI) مورد تأیید استرالیا و نیوزیلند ترجمه شما را با مهر ناجیت (NAJIT) (مورد تأیید امریکا و کانادا) نیز در کمترین زمان و با بهترین کیفیت ترجمه می نماید.

برابر با اصل و تایید مدارک به زبان انگلیسی ، برابر با اصل و تصدیق امضاء و عکس برای خارج کشور

دارالترجمه رسمی نـاتی و ناجیت ترجمه مدارک برای انگلیس و ویزای سفارت انگلستانThis is a featured page

نظر شما درباره دارالترجمه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.